ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie w sprawie przyznawania miejsc handlowych przed cmentarzem komunalnym w Skwierzynie w okresie "Wszystkich Świętych" w roku 2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rudzka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-14 12:06:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Rudzka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-14 12:14:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Rudzka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 13:13:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na sprzedaż pojazdów: Volkswagen Transporer T4 Diesel, ciągnika rolniczego Ursus C 360, ciągnika rolniczego Ursus 3512 KK oraz przczepy Autosan D-50.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamil Stańczykowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-10 11:00:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Stańczykowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-10 11:08:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Kireńko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-29 11:04:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2023-2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. zwrócił się do  Rady Miejskiej w Skwierzynie  o dokonanie wyborów ławników na kadencję 2023-2027:
  -  do orzekania w  Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu – 1 osoba
  -  do orzekania w  Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. – 2 osoby do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.  
 
Termin zgłaszania kandydatów na ławnika – do  30 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.).
2.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na łaników oraz wzoru karty do zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121,
poz. 693 i Dz.U. z 2022 r. poz. 2155).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać w Biurze Rady Miejskiej i ze stron internetowych: www.bip.skwierzyna.pl, www.skwierzyna.pl  
Do karty kandydat ma obowiązek  dołączyć następujące dokumenty:  
1.    informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłaszanej osoby,
2.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5.    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Koszty opłat:
-koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
-koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Ponadto Rada Miejska w Skwierzynie będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego  Policji.
Wzory dokumentów do pobrania na  stronie internetowej  www.bip.skwierzyna.pl ,www.skwierzyna.pl, lub w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie przy ul. Rynek 1,   pokój nr 22  (Biuro Rady Miejskiej – I piętro).
Zgłoszenia kandydatów wraz z kompletem załączników należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Skwierzynie przy ul. Rynek, pokój nr 22 I piętro tel. (095) 72 16 516 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYTAT NA ŁAWNIKA” w godzinach pracy Urzędu :
poniedziałek 7.00-15.00 , wtorek  7.00- 16.00, środa -czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00 - 14.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.
Termin zgłoszenia kandydatów upływa 30.06.2023 r.
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych , lub które wpłyną do Rady Miejskiej w Skwierzynie po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Koperwas
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-29 13:42:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Koperwas
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-29 14:02:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Koperwas
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-16 11:24:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji