ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamil Stańczykowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-16 15:40:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Stańczykowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-16 15:42:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Stańczykowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-16 15:42:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. zwrócił się do  Rady Miejskiej w Skwierzynie  o dokonanie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027:
  -  do orzekania w  Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. – 2 osoby do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.  
 
Termin zgłaszania kandydatów na ławnika – do  8 stycznia 2024 r.
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.).
2.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na łaników oraz wzoru karty do zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121,
poz. 693 i Dz.U. z 2022 r. poz. 2155).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać w Biurze Rady Miejskiej i ze strony internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie www.bip.skwierzyna.pl, www.skwierzyna.pl  
Do karty kandydat ma obowiązek  dołączyć następujące dokumenty:  
1.    informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłaszanej osoby,
2.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5.    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Koszty opłat:
-koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
-koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Ponadto Rada Miejska w Skwierzynie będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego  Policji.

Wzory dokumentów do pobrania na  stronie internetowej  www.bip.skwierzyna.pl ,www.skwierzyna.pl, lub w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie przy ul. Rynek 1,   pokój nr 22  (Biuro Rady Miejskiej – I piętro).
Zgłoszenia kandydatów wraz z kompletem załączników należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Skwierzynie przy ul. Rynek, pokój nr 22 I piętro tel. (095) 72 16 516 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYTAT NA ŁAWNIKA” w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek 7.00-15.00 , wtorek  7.00- 16.00, środa -czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00 - 14.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2024 r.
Termin zgłoszenia kandydatów upływa 08.01.2024 r.
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych , lub które wpłyną do Rady Miejskiej w Skwierzynie po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Koperwas
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-07 14:40:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Koperwas
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-07 14:53:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Koperwas
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-08 07:23:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE Burmistrz Skwierzyny ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż surowca drzewnego pochodzącego z działek o nr. 633, 659, 1122, 1125 obręb Murzynowo oraz działki nr 2 obręb 1 Skwierzyna.

Akapit nr 1 - brak tytułu


 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Skwierzyny ogłasza  pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż surowca drzewnego pochodzącego z działek o nr. 633, 659, 1122, 1125 obręb Murzynowo oraz działki nr 2 obręb 1 Skwierzyna.
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Burmistrz  Skwierzyny ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego:

1.    Nazwa i siedziba sprzedającego:
GMINA SKWIERZYNA
            ul. Rynek 1, 66 - 440 Skwierzyna
            woj. lubuskie, powiat międzyrzecki
            NIP 596-00-07-647
            tel.95 721 65 10,
            Czas urzędowania: pn.,śr.,czw. 7:00 – 15:00,wt. 7:00 – 16:00,pt. 7:00 – 14:00
2.    Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi  13  grudnia  2023 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie (sala narad).
3.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Surowiec drzewny można obejrzeć w Skwierzynie przy ul. Mostowej –  działka o nr ewidencyjnym 10/4 obręb 2 Skwierzyna.
            
           Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu
            tel. 95 7216535, 95 7216534
4.    Rodzaj surowca objęty postępowaniem:
1.    Surowiec o następujących cechach:
a)    surowiec drzewny SO ( sosna ) o cechach S2AP (SO S2AP) z widocznymi śladami deprecjacji powstałe wskutek długiego przelegiwania o wymiarach 5,00 x 15.30 x 249, miąższości 118,10m3  ;
Dodatkowe informacje: pomiar miąższości dokonano zgodnie z warunkami technicznymi stosowanymi w obrocie surowcem drzewnym w PGL
LP ( Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. )
b)    karpina  o łącznych wymiarach  599,80m3p;
Dodatkowe informacje: składowana karpina, podzielona została na cztery pryzmy o następujących wymiarach:
1.    7,50 X 10.60 X 360 = 286,20 m3p
2.    18,50 X 5,20 X 300 = 288.60 m3p
3.    4,00 X 2,50 X 130 = 13,00 m3p
4.    2,00 X 6,00 X 100 = 12.00 m3p
Przyjęte wymiary są orientacyjne.
c)     zrębki  podzielone na trzy pryzmy o łącznych wymiarach 280,29m3p.
Dodatkowe informacje: surowiec w postaci zrębków w trzech pryzmach o następujących wymiarach:
1.    15.70 x 3,80 x 180 = 107,38 m3p
2.    11,50 x 5,00 x 190 = 109,25 m3p
3.    10,70 x 3,50 x 170 = 63,66 m3p
Przyjęte wymiary są orientacyjne.
5.Wartość
1)    Surowiec drzewny:
a.    surowiec drzewny SO ( sosna ) o cechach S2AP (SO S2AP) z widocznymi śladami deprecjacji powstałe wskutek długiego przelegiwania o wymiarach 5,00 x 15.30 x 249, miąższości 118,10m3  ;
b.    karpina  o łącznych wymiarach  599,80m3p ;
c.    zrębki  podzielone na trzy pryzmy o łącznych wymiarach 280,29m3p;
Wartość szacunkowa surowca o którym mowa w pkt. a, b, c wynosi łącznie : 29 784,05 / netto /słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote i pięć groszy . Cena minimalna wynosi 100% wartości szacunkowej plus należy podatek VAT.
 
 
6.Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
 Oferta może być złożona wyłącznie przez Przedsiębiorcę.
 Oferta pod rygorem odrzucenia jej powinna zawierać:

1)    dokładne oznaczenie oferenta: nazwa firmy oraz dokładny adres (ze wskazaniem siedziby), numer NIP, REGON.
2)    zaoferowaną cenę nabycia, która nie może być niższa od ceny wywoławczej.
3)    numer rachunku bankowego na który powinno być zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty oferenta.
4)    pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się przez niego z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu przetargu pisemnego oraz niniejszym Regulaminie.
5)    pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz braku jakichkolwiek zastrzeżeń oferenta w tym względzie.

Wzór formularza ofertowego w załączniku.
7.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
            Urząd Miejski w Skwierzynie,
            ul. Rynek 1, 66- 440  Skwierzyna
 „Oferta przetargowa na zakup surowca drzewnego pochodzącego z działek o nr. 633, 659, 1122, 1125 obręb Murzynowo oraz działki nr 2 obręb 1 Skwierzyna.”
Oferty należy składać w godzinach pracy urzędu podanych w pkt  1 ogłoszenia, nie później jednak niż do dnia  13  grudnia  2023 r., do godz.12:00 w Urzędzie Miejskim  w Skwierzynie, w Biurze Obsługi Klienta  pokój nr 4.
8.Wadium
1)    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.:2 978,40 zł netto plus należny podatek VAT 23%, ( 3 663,43zł brutto ).
 w terminie nie później niż do 10.12.2023 r. przelewem na konto: Lubuski Bank Spółdzielczy  94 8367 0000 0405 6166 1420 0004     
z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup surowca drzewnego pochodzącego z działek o nr. 633, 659, 1122, 1125 obręb Murzynowo oraz działki nr 2 obręb 1 Skwierzyna.
2)    Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium – wyciąg bankowy.
3)    Wadium zwraca się w terminie 7 dni od daty przetargu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży środka trwałego.
9.Warunki odrzucenia oferty:
a)    Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie lub przez oferenta, który  nie wniósł wadium
- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt  6 ogłoszenia lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś  złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
10. Inne informacje:
1)    Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.
2)    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert (jeżeli wpłynie przynajmniej jedna  oferta zawierająca cenę równą cenie minimalnej).
3)    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy Gminy Skwierzyna prowadzony przez  Lubuski Bank Spółdzielczy 94 8367 0000 0405 6166 1420 0004     
 w terminie wyznaczonym przez UM w Skwierzynie, jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
4)    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty zapłaty na koncie UM w Skwierzynie i podpisaniu umowy kupna -sprzedaży.
5)    Kupujący otrzyma także fakturę VAT.
6)    Zakupiony surowiec należy odebrać z terenu działki o nr ewidencyjnym 10/4 obręb 2 Skwierzyna w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2023 r.
Zastrzeżenie: przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
bez podania przyczyny.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamil Stańczykowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-23 08:37:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Stańczykowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-23 08:42:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Stańczykowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-23 08:44:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków do programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nabór wniosków do programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024
Zaproszenie do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu w terminie do 13 listopada 2023 r.
 
W związku z ogłoszonym przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu do dnia 13 listopada 2023 r. 
 
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
 
Program jest realizowany w dwóch formach:
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
b) w ośrodku wsparcia,
c) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,
d) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.),
e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
f) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu1 , spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:
a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
b) w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
c) w ośrodku wsparcia,
d) w rodzinnym domu pomocy, e) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
f) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 
Zapotrzebowanie proszę zgłaszać osobiście składając Kartę zgłoszenia do Programu (Załącznik Nr 7 do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024)  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie do dnia 13 listopada 2023 r.
 Osoba udzielająca informacji – Aleksandra Górka . tel. 957170928 wew. 22
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Zabielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-07 12:57:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Stańczykowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-07 12:58:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Stańczykowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-07 12:58:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Cel programu
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Finanse
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.
Termin naboru
Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:
 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.
Pliki do pobrania
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Zabielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-07 12:55:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Stańczykowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-07 12:55:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Stańczykowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-07 12:55:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego: AUTOBUSU SETRA S 315H

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamil Stańczykowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-25 15:11:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Stańczykowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-25 15:14:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Stańczykowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-25 15:14:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji