ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Imprezy masowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje ogólne

Akapit nr 1 - brak tytułu

IMPREZY MASOWE
Szczegółowe zasady postępowania konieczne dla bezpieczeństwa imprez masowych reguluje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2018 poz. 1870 t.j.).
Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator powinien nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia wystąpić do burmistrza z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. 
Ponadto organizator powinien
 1. zwrócić się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach; opinie te organizator powinien dołączyć do wniosku niezwłocznie, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy masowej.
 2. powiadomić właściwego miejscowo:
 1. komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
 2. komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza:
 1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
 1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 5. oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;
 1. program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 2. regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 3. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 4. warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
 5. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 6. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
 7. informację o:
 1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,
 2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 1. informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 2. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
 3. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11;
 4. informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
 5. harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
Burmistrz może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
 1. kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669);
 2. dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1;
 3. pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
Burmistrz wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. Od decyzji burmistrza przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za jego pośrednictwem.
Opłaty
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.
Opłaty winny być wnoszone z zaznaczeniem („tytułem”) „Impreza masowa (nazwa imprezy)”.
Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej:
W trakcie odbywania się imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Skwierzyny, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami wydanymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel burmistrza wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.
 
Przepisy karne:
Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 58, ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1870 z późn. zm.).
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://skwierzyna.pl/pl/page/rodo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator Systemu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-24 13:41:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-24 13:47:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-24 13:47:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »