ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE Burmistrz Skwierzyny ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż surowca drzewnego pochodzącego z działek o nr. 633, 659, 1122, 1125 obręb Murzynowo oraz działki nr 2 obręb 1 Skwierzyna.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-11-23 08:42:33 przez Kamil Stańczykowski

Akapit nr - brak tytułu


 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Skwierzyny ogłasza  pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż surowca drzewnego pochodzącego z działek o nr. 633, 659, 1122, 1125 obręb Murzynowo oraz działki nr 2 obręb 1 Skwierzyna.
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Burmistrz  Skwierzyny ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego:

1.    Nazwa i siedziba sprzedającego:
GMINA SKWIERZYNA
            ul. Rynek 1, 66 - 440 Skwierzyna
            woj. lubuskie, powiat międzyrzecki
            NIP 596-00-07-647
            tel.95 721 65 10,
            Czas urzędowania: pn.,śr.,czw. 7:00 – 15:00,wt. 7:00 – 16:00,pt. 7:00 – 14:00
2.    Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi  13  grudnia  2023 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie (sala narad).
3.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Surowiec drzewny można obejrzeć w Skwierzynie przy ul. Mostowej –  działka o nr ewidencyjnym 10/4 obręb 2 Skwierzyna.
            
           Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu
            tel. 95 7216535, 95 7216534
4.    Rodzaj surowca objęty postępowaniem:
1.    Surowiec o następujących cechach:
a)    surowiec drzewny SO ( sosna ) o cechach S2AP (SO S2AP) z widocznymi śladami deprecjacji powstałe wskutek długiego przelegiwania o wymiarach 5,00 x 15.30 x 249, miąższości 118,10m3  ;
Dodatkowe informacje: pomiar miąższości dokonano zgodnie z warunkami technicznymi stosowanymi w obrocie surowcem drzewnym w PGL
LP ( Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. )
b)    karpina  o łącznych wymiarach  599,80m3p;
Dodatkowe informacje: składowana karpina, podzielona została na cztery pryzmy                o następujących wymiarach:
1.    7,50 X 10.60 X 360 = 286,20 m3p
2.    18,50 X 5,20 X 300 = 288.60 m3p
3.    4,00 X 2,50 X 130 = 13,00 m3p
4.    2,00 X 6,00 X 100 = 12.00 m3p
Przyjęte wymiary są orientacyjne.
c)     zrębki  podzielone na trzy pryzmy o łącznych wymiarach 280,29m3p.
Dodatkowe informacje: surowiec w postaci zrębków w trzech pryzmach o następujących wymiarach:
1.    15.70 x 3,80 x 180 = 107,38 m3p
2.    11,50 x 5,00 x 190 = 109,25 m3p
3.    10,70 x 3,50 x 170 = 63,66 m3p
Przyjęte wymiary są orientacyjne.
5.Wartość
1)    Surowiec drzewny:
a.    surowiec drzewny SO ( sosna ) o cechach S2AP (SO S2AP) z widocznymi śladami deprecjacji powstałe wskutek długiego przelegiwania o wymiarach 5,00 x 15.30 x 249, miąższości 118,10m3  ;
b.    karpina  o łącznych wymiarach  599,80m3p ;
c.    zrębki  podzielone na trzy pryzmy o łącznych wymiarach 280,29m3p;
Wartość szacunkowa surowca o którym mowa w pkt. a, b, c wynosi łącznie : 29 784,05 / netto /słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote i pięć groszy . Cena minimalna wynosi 100% wartości szacunkowej plus należy podatek VAT.
 
 
6.Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
 Oferta może być złożona wyłącznie przez Przedsiębiorcę.
 Oferta pod rygorem odrzucenia jej powinna zawierać:

1)    dokładne oznaczenie oferenta: nazwa firmy oraz dokładny adres                                    ( ze wskazaniem siedziby), numer NIP, REGON.
2)    zaoferowaną cenę nabycia, która nie może być niższa od ceny wywoławczej.
3)    numer rachunku bankowego na który powinno być zwrócone wadium                           w przypadku niewybrania oferty oferenta.
4)    pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się przez niego z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu przetargu pisemnego oraz niniejszym Regulaminie.
5)    pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z aktualnym stanem prawnym      i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz braku jakichkolwiek zastrzeżeń oferenta w tym względzie.

Wzór formularza ofertowego w załączniku.
7.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
            Urząd Miejski w Skwierzynie,
            ul. Rynek 1, 66- 440  Skwierzyna
 „Oferta przetargowa na zakup surowca drzewnego pochodzącego z działek o nr. 633, 659, 1122, 1125 obręb Murzynowo oraz działki nr 2 obręb 1 Skwierzyna.”
Oferty należy składać w godzinach pracy urzędu podanych w pkt  1 ogłoszenia, nie później jednak niż do dnia  13  grudnia  2023 r., do godz.12:00 w Urzędzie Miejskim  w Skwierzynie, w Biurze Obsługi Klienta  pokój nr 4.
8.Wadium
1)    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.:2 978,40 zł netto plus należny podatek VAT 23%, ( 3 663,43zł brutto ).
 w terminie nie później niż do 10.12.2023 r. przelewem na konto: Lubuski Bank Spółdzielczy  94 8367 0000 0405 6166 1420 0004     
z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup surowca drzewnego pochodzącego z działek o nr. 633, 659, 1122, 1125 obręb Murzynowo oraz działki nr 2 obręb 1 Skwierzyna.
2)    Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium – wyciąg bankowy.
3)    Wadium zwraca się w terminie 7 dni od daty przetargu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży środka trwałego.
9.Warunki odrzucenia oferty:
a)    Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie lub przez oferenta, który  nie wniósł wadium
- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt  6 ogłoszenia lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś  złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
10. Inne informacje:
1)    Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.
2)    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert (jeżeli wpłynie przynajmniej jedna  oferta zawierająca cenę równą cenie minimalnej).
3)    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy Gminy Skwierzyna prowadzony przez  Lubuski Bank Spółdzielczy             94 8367 0000 0405 6166 1420 0004     
 w terminie wyznaczonym przez UM w Skwierzynie, jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
4)    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty zapłaty na koncie UM w Skwierzynie i podpisaniu umowy kupna -sprzedaży.
5)    Kupujący otrzyma także fakturę VAT.
6)    Zakupiony surowiec należy odebrać z terenu działki o nr ewidencyjnym 10/4 obręb 2 Skwierzyna w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2023 r.
Zastrzeżenie: przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
bez podania przyczyny.
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony