Skwierzyna: Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu dodatkowego zjazdu przy Przebudowie dróg gminnych ulicy Dworcowej i Kolejowej w Skwierzynie - zadanie I
Numer ogłoszenia: 226108 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie, tel. 095 7 216 529, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu dodatkowego zjazdu przy Przebudowie dróg gminnych ulicy Dworcowej i Kolejowej w Skwierzynie - zadanie I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dodatkowych na zadaniu pn : Przebudowa dróg gminnych ulicy Dworcowej i Kolejowej w Skwierzynie - zadanie I. Zakres robót: 1.Wykonanie dodatkowego zjazdu z drogi gminnej o powierzchni 74,4 m2. 2.Usunięcie kolizji studni telekomunikacyjnej z wymianą włazu na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Międzyrzecką. 3.Wykonanie cieku o powierzchni 145,0 m2 oraz dwóch zjazdów z kostki granitowej o wym. 16 -18 cm o powierzchni 20,0 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.30-1, 45.23.33.20-8, 45.23.32.23-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23414,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę