Skwierzyna: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Skwierzynie
Numer ogłoszenia: 310778 - 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie, tel. 095 7 216 529, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Skwierzynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Wykonanie zabudowy grzejników z desek mocowanych do konstrukcji stalowej 2.Likwidacja dwóch hydrantów przeciwpożarowych oraz montaż nowych skrzynek p.poż. w nowej lokalizacji 3.Rozbiórka istniejącej antresoli w Sali gimnastycznej 4.Rozbiórka schodów zewnętrznych będących wyjściem z antresoli 5.Zamurowanie istniejących dwóch otworów drzwiowych będących wejściem i wyjściem z antresoli 6.Wykonanie nowego otworu drzwiowego służącego jako wyjście ewakuacyjne z Sali gimnastycznej 7.Wykonanie miejscowych remontów pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 8.Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej instalację wentylacji mechanicznej oraz zaniechanie niżej wymienionych robót: 9.Zaniechanie wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie antresoli..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5821,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę