Skwierzyna: Wykonanie robót dodatkowych przy zadaniu inwestycyjnym pn.: Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Skwierzynie
Numer ogłoszenia: 340692 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie, tel. 095 7 216 529, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych przy zadaniu inwestycyjnym pn.: Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Skwierzynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Wykonanie kominków wentylacyjnych pokrycia dachowego Sali gimnastycznej oraz rozebranie i montaż rur spustowych. 2.Wykonanie schodów zewnętrznych do nowo wykonanego wyjścia ewakuacyjnego wraz z dojściem do placu apelowego Gimnazjum oraz ogrodzeniem, 3.Wykonanie wycieraczki obiektowej przed wejściem do Sali gimnastycznej, 4.Dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia Sali gimnastycznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40286,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę