Skwierzyna: Wykonywanie w 2016 roku usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Numer ogłoszenia: 17728 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie, tel. 095 7 216 529, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie w 2016 roku usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: I.zakres stałych czynności nakazanych prawem i zabiegów obligatoryjnych. Część ta ma charakter stały w czasie obowiązywania umowy i objęta jest wynagrodzeniem ryczałtowym. II.wszelkie działania nie objęte częścią pierwszą, uruchamiane każdorazowo na podstawie zleceń przekazywanych przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje konserwację sieci i urządzeń oświetleniowych : 1.liczba punktów świetlnych - 1420 szt., w tym 1075 szt. - majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.. i 345 szt. - majątek Gminy, 2.ilość słupów wykorzystywanych dla montażu opraw - 620 szt., w tym: 618 szt. - majątek ENEA Operator Sp. z o. o. oraz 2 szt. - majątek Gminy 3.długość linii oświetleniowych kablowych - 26,57 km , w tym: 15,11 km - majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. i ENEA Operator Sp. z o. o. i 11,46 km - majątek Gminy, 4.długość linii oświetleniowych napowietrznych - 30,88 km - majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. i ENEA Operator Sp. z o. o. 5.ilość obwodów oświetleniowych - 104 szt. , w tym: 88 szt. - majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. i ENEA Operator Sp. z o. o. i 16 szt. - majątek Gminy, 6.ilość uziemień roboczych - 13 szt. - majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. i ENEA Operator Sp. z o. o. 7.ilość szafek (rozdzielnic zasilających) - 53 szt., w tym: 43 szt. - majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. i ENEA Operator Sp. z o. o. i 10 szt. - majątek Gminy,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150406,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę