Ogłoszenie nr 6639 - 2017 z dnia 2017-01-12 r.
Skwierzyna: Wykonywanie w 2017 roku usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Skwierzynie, krajowy numer identyfikacyjny 52997690921, ul. ul. Rynek  1, 66440   Skwierzyna, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 095 7 216 529, faks , e-mail zp@skwierzyna.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skwierzyna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie w 2017 roku usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: I. zakres stałych czynności nakazanych prawem i zabiegów obligatoryjnych. Część ta ma charakter stały w czasie obowiązywania umowy i objęta jest wynagrodzeniem ryczałtowym. II. wszelkie działania nie objęte częścią pierwszą, uruchamiane każdorazowo na podstawie zleceń przekazywanych przez Zamawiającego. 2. Zamówienie obejmuje konserwację sieci i urządzeń oświetleniowych : 1. liczba punktów świetlnych - 1420 szt., w tym 1075 szt. - majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. i 345 szt. - majątek Gminy, 2. ilość słupów wykorzystywanych dla montażu opraw - 620 szt., w tym: 618 szt. - majątek ENEA Operator Sp. z o. o. oraz 2 szt. - majątek Gminy 3. długość linii oświetleniowych kablowych – 26,57 km , w tym: 15,11 km - majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. i ENEA Operator Sp. z o. o. i 11,46 km - majątek Gminy, 4. długość linii oświetleniowych napowietrznych – 30,88 km - majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. i ENEA Operator Sp. z o. o. 5. ilość obwodów oświetleniowych - 104 szt. , w tym: 88 szt. - majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. i ENEA Operator Sp. z o. o. i 16 szt. - majątek Gminy, 6. ilość uziemień roboczych - 13 szt. - majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. i ENEA Operator Sp. z o. o. 7. ilość szafek (rozdzielnic zasilających) - 53 szt., w tym: 43 szt. - majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. i ENEA Operator Sp. z o. o. i 10 szt. - majątek Gminy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT15040650
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ENEA Oświetlenie sp. z o.o.,  ,  ul. Ku Słońcu 34,  71-080,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 185000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit a i lit b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a - przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i lit. b - przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Enea Oświetlenie sp. z o.o. pismem z dni 1.12.2016 r. nie wyraziła zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetlenia ulicznego przez osoby trzecie, nie wyraziła zgody na wejście na majątek Spółki innych podmiotów niż wskazane przez Enea Oświetlenie sp. z o.o.