Ogłoszenie nr 25603 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.
Skwierzyna: Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia drogowego stanowiącej własność Enea Oświetlenie Sp. z o. o., wraz z jej finansowaniem.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Skwierzynie, krajowy numer identyfikacyjny 52997690921, ul. ul. Rynek  1, 66440   Skwierzyna, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 095 7 216 529, faks , e-mail zp@skwierzyna.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skwierzyna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia drogowego stanowiącej własność Enea Oświetlenie Sp. z o. o., wraz z jej finansowaniem.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Skwierzyna. Realizacja usługi polegać będzie na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy istniejącej sieci oświetlenia drogowego stanowiącej własność Enea Oświetlenie Sp. z o. o., wraz z ich finansowaniem. 1. Krobielewko a) Budynek nr 19 – montaż punktu oświetleniowego 1 szt; b) Budynek nr 28 - Montaż słupa wibrobetonowego E-10,5 z przęsłem linii zasilającej AsXSn 2x25 i punktem oświetleniowym SGS 103/70W – 4 szt; c) Kościół - Montaż słupa wibrobetonowego E-10,5 z przęsłem linii zasilającej AsXSn 2x25 i punktem oświetleniowym SGS 103/70W – 2 szt; d) Budynek nr 12 - Montaż słupa wibrobetonowego E-10,5 z przęsłem linii zasilającej AsXSn 2x25 i punktem oświetleniowym SGS 103/70W – 2 szt; e) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 199 – montaż słupa stalowego 8m z przęsłem linii kablowej YAKY 4 x 25 i oprawą oświetleniową SGS 103/70W – zasilane z istniejącej sieci oświetleniowej – 15 szt; f) Budynek nr 38,39 - Montaż słupa wibrobetonowego E-10,5 z przęsłem linii zasilającej AsXSn 2x25 i punktem oświetleniowym SGS 103/70W – 2 szt. 2. Murzynowo a) ul. Nowa przy działce nr 540 - montaż punktu oświetleniowego 1 szt; b) ul. Nowa - montaż słupa stalowego 8m z przęsłem linii kablowej YAKY 4 x 25 i oprawą oświetleniową SGS 103/70W – 5 szt, montaż szafy oświetleniowej SO na fundamencie c) wzdłuż drogi gminnej ( dz. nr 3330/8) – montaż słupa stalowego, parkowego 4,5m z przęsłami linii kablowej YAKY 4 x25 i oprawą oświetleniową parkową – 7szt d) ul. Sportowa - montaż punktu oświetleniowego 1 szt; e) ul. Nowa przy budynkach jednorodzinnych - montaż punktu oświetleniowego 2 szt; f) ul. Leśna - montaż punktu oświetleniowego 1 szt; g) ul. Piaskowa - montaż punktu oświetleniowego 1 szt. 3. Trzebiszewo a) ul. Młyńska - montaż słupa stalowego 8m z przęsłem linii kablowej YAKY 4 x 25 i oprawą oświetleniową SGS 103/70W – zasilane z istniejącej sieci oświetleniowej - 5 szt; b) boisko wielofunkcyjne – montaż słupa stalowego z przęsłem linii kablowej i oprawami oświetleniowymi - 6 szt. 4. Świniary a) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 199 – montaż słupa stalowego 8m z przęsłem linii kablowej YAKY 4 x 25 i oprawą oświetleniową SGS 104/100W – 22 szt; montaż szafy oświetleniowej – 1 szt; b) boisko wielofunkcyjne – montaż słupa stalowego z przęsłem linii kablowej i oprawami oświetleniowymi - 6 szt. 5. Wiejce a) Budynek nr 13 - Montaż słupa wibrobetonowego E-10,5 z przęsłem linii zasilającej AsXSn 2x25 i punktem oświetleniowym SGS 103/70W – 1 szt. 6. Skwierzyna a) ul. Leśna - montaż słupa stalowego 8m z przęsłem linii kablowej YAKY 4 x 25 i oprawą oświetleniową SGS 104/100W – 4 szt; b) ul. Międzychodzka przy budynku nr 9B - montaż punktu oświetleniowego 1 szt; c) ul. Za Wartą przy budynku nr 3 - montaż punktu oświetleniowego 1 szt; d) ul. Ceglana Góra - montaż punktu oświetleniowego 3 szt; e) ul. Jana Pawła II - montaż słupa stalowego 8m z przęsłem linii kablowej YAKY 4 x 25 i oprawą oświetleniową SGS 103/70W – 2 szt; f) ul. Przemysłowa - montaż słupa stalowego 8m z przęsłem linii kablowej YAKY 4 x 25 i oprawą oświetleniową SGS 103/70W – 12 szt; montaż szafy oświetleniowej – 1 szt; g) ul. Lawendowa - montaż słupa stalowego 8m z przęsłem linii kablowej YAKY 4 x 25 i oprawą oświetleniową SGS 103/70W – 9 szt; montaż szafy oświetleniowej – 1 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 71314000-2
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT650667.43
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ENEA Oświetlenie sp. z o.o.,  ,  ul. Ku Słońcu 34,  71-080,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 800320.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a i b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy między innymi planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31 stycznia 2014r.,( syg. Akt II CSK 183/13) wypowiedział się o obowiązku finansowania oświetlenia wskazując, ze jest to zadanie własne gminy, od którego nie może ona odstąpić. Przez finansowanie oświetlenia ustawa - Prawo energetyczne, finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty budowy i ich utrzymania. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a i b ) ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1. dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącej sieci oświetlenia drogowego stanowiącej własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o., wraz z ich finansowaniem. Realizacja usługi polegać będzie na rozbudowie istniejącej sieci oświetlenia drogowego stanowiącej własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Wszelkie działania na urządzeniach oświetlenia drogowego stanowiących własność ENEA Oświetlenie Sp.z o.o stanowią naruszenie jej własności. Z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace na ich urządzeniach. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w kodeksie. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na pełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b) Prawo zamówień publicznych.
Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..
Urząd Miejski w Skwierzynie
Zamawiający
Pomiń łącza nawigacji
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2017-02-15 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-02-15 (numer ogłoszenia 25603-2017).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych