ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki innych postępowań

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych polegających na remoncie dwóch asfaltowych boisk sportowych na terenie miasta SkwierzynaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych polegających na remoncie dwóch asfaltowych boisk sportowych na terenie miasta Skwierzyna

Szczegóły informacji

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych polegających na remoncie dwóch asfaltowych boisk sportowych na terenie miasta Skwierzyna

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Skwierzyna

Finansowanie: środki publiczne

Nr UZP: 315954-2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-10-08 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-10-08 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Skwierzynie Biuro Obsługi Klienta

Ogłoszono dnia: 2014-09-23 przez Bartosz Wawrzyniak

Treść:

Skwierzyna: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano - montażowych polegających na remoncie dwóch asfaltowych boisk sportowych na terenie miasta Skwierzyna
Numer ogłoszenia: 315954 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Skwierzynie , ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie, tel. 095 7 216 529.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skwierzyna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano - montażowych polegających na remoncie dwóch asfaltowych boisk sportowych na terenie miasta Skwierzyna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych celem modernizacji dwóch boisk sportowych o nawierzchniach asfaltowych: Boisko na terenie Zespołu Edukacyjnego o wymiarach 44m x 22m o nawierzchni Eltan P: warstwa nośna grubości 35mm ( mieszanina żwiru, granulatu gumowego połączonego lepiszem poliuretanowym) warstwa zewnętrzna użytkowa grubości 10 cm ( warstwa kolorowego EPDM) przepuszczalna nawierzchnia poliuretanowa typu Eltan P grubości 45mm. wyrysowanie linii boisk; wykonanie systemu odprowadzenia wody opadowej z boisk; zamontowanie sprzętu. wykonanie bieżni czterotorowej o długości 60mb o parametrach jak dla konstrukcji boisk. Boisko o wymiarach 35m x 18m o nawierzchni Eltan zlokalizowane na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Skwierzynie. warstwa nośna grubości 35mm ( mieszanina żwiru, granulatu gumowego połączonego lepiszem poliuretanowym) warstwa zewnętrzna użytkowa grubości 10 cm ( warstwa kolorowego EPDM) przepuszczalna nawierzchnia poliuretanowa typu Eltan P grubości 45mm. wyrysowanie linii boisk; wykonanie systemu odprowadzenia wody opadowej z boisk; zamontowanie sprzętu. wykonanie bieżni czterotorowej o długości 60mb o parametrach jak dla konstrukcji boisk. 2. Wykonawca jest zobowiązany do: 2.1. Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń w imieniu Inwestora, 2.2. Wykonania robót w zakresie: a) przygotowania podbudowy pod nawierzchnię sportową - poliuretanową wraz z obrzeżami dla boisk wielofunkcyjnych, b) ułożenia nawierzchni sportowej - poliuretanowej, c) malowania linii, d) montażu urządzeń wyposażenia boisk, e) wykonania systemu odprowadzenia wody opadowej z boisk. 2.3. Przygotowania dokumentów związanych z przekazaniem boisk do użytkowania. 2.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych: powierzchnia boisk wielofunkcyjnych: Boisko na terenie Zespołu Edukacyjnego o wymiarach 44m x 22m wraz z bieżnią czterotorową o długości 60mb i szerokości 1 mb każdego stanowiska Boisko o wymiarach 35 m x 18 m na terenie Liceum Ogólnokształcącego wraz z bieżnią czterotorową o długości 60mb i szerokości 1 mb każdego stanowiska 3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 3.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: a) dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym: Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013.1409 j.t. z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072); b) dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, d) jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót, Wykonawca wykona tę dokumentację na własny koszt, e) na dokumentację projektową składać będzie się: projekt budowlano-wykonawczy przebudowy boisk wraz odwodnieniem i wyposażeniem (4 egzemplarze), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (2 egzemplarze), przedmiar robót wraz z kosztorysem (2 egzemplarze), 3.2 Wymagania dotyczące robót i urządzeń: a) roboty mogą być realizowane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, b) materiał z rozbiórki Wykonawca usunie na koszt własny, c) przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem terenu, zielenią podlegającą ochronie oraz małą architekturą, d) teren prowadzenia robót należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. 3.2.1. Odwodnienie boisk. Ma na celu odprowadzenie z powierzchni boisk wód opadowych. Odwodnienie należy wykonać w formie odwodnienia liniowego wzdłuż boków boiska, w stronę którego występuje nachylenie powierzchni. Wykonanie odwodnienia musi przewidywać wszelkie niezbędne prace przygotowawcze. 3.2.2 Podbudowa pod nawierzchnię sportową poliuretanową. Obejmuje roboty zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią. Zamawiający dopuszcza remont istniejącej nawierzchni boisk przy wykorzystaniu nowych obrzeży. 3.2.3 Nawierzchnia sportowa poliuretanowa. Nawierzchnia typu natrysk - bazę stanowi granulat gumowy SBR połączony lepiszczem poliuretanowym a warstwę wierzchnią nanosi się metodą natryskową systemem poliuretanowym z drobnym granulatem EPDM. Całkowita grubość systemu powinna wynosić ok.13 mm. Przed instalacją: sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2m nie powinny być większe niż 2 mm, podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40-90proc. i temperaturze podłoża wyższej o co najmniej 3st.C od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy. Wykonanie warstwy nośnej - elastycznej: Składa się ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Wykonanie natryskowej warstwy użytkowej: Warstwę użytkową stanowi kompozycja poliuretanowa zmieszana z granulatem EPDM o drobnym uziarnieniu. Mieszaninę należy rozprowadzić na warstwie nośnej metodą natrysku mechanicznego (przy użyciu specjalnej natryskarki) . Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Kolor warstwy wierzchniej - ceglasty-czerwony. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni malowane są linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni: nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość na całej swej powierzchni, powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną, warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną, na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z nadmiaru natrysku, powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport. 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. 3.2.4 Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy. Dostawa i montaż nowego sprzętu obejmuje: a) Boisko wielofunkcyjne na terenie Zespołu Edukacyjnego 2 boiska do koszykówki o wymiarach 20,00 x 15,00m boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18,00 x 9,00m boisko do piłki ręcznej i minifutbolu o wymiarach 40,00 x 20,00 wykonanie na boisku linii - kolor należy uzgodnić z inwestorem. b) Boisko wielofunkcyjne na terenie Liceum Ogólnokształcącego boisko do koszykówki o wymiarach 20 x 15,00m boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18,00 x 9,00m boisko do tenisa ziemnego o wymiarach min. 34,77 x 17,07m Sprzęt sportowy należy montować w tulejach montażowych wg instrukcji producenta sprzętu. Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości i możliwości stosowania na boiskach szkolnych. 3.3 Wymagania dotyczące Wykonawcy: Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem, wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym zadania. Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym realizację nawierzchni syntetycznych obiektów sportowych. Wykonawca udzieli minimum 5 letniej gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz na nawierzchnię syntetyczną, Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną koncepcją, dokumentacją projektową oraz zgodnie z obowiązującymi normami do dnia 21 listopada 2014r. Uwagi ogólne: W dokumentacji - jeśli podane zostaną nazwy , producenci materiałów i technologii - to podane zostaną one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione muszą być, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii, urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji. Symbole czy oznaczenia należy także traktować jako typ na przykład. Bezwzględnie dopuszcza się inne materiały, urządzenia innych producentów o podobnych - nie gorszych parametrach i standardach o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt powinien mieć te same cechy funkcjonalne..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 74.23.20.00-4, 45.23.24.52-5, 45.42.11.60-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych ). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium do upływu terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: PKO BP S.A. nr 40 1020 1954 0000 7002 0145 3323 z dopiskiem: Wadium - przetarg nieograniczony pn. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano - montażowych polegających na remoncie dwóch asfaltowych boisk sportowych na terenie miasta Skwierzyna 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66 - 440 Skwierzyna w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 4 , a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7.Niewniesienie wadium w terminie określonym w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, posiadanie doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj., że wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie remontów zbliżonych do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł netto. W tym celu Wykonawca wypełnia załącznik nr 2 do SIWZ- wykaz wykonanych najważniejszych robót - wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podaniem referencji dotyczących najważniejszych robót. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające , że ww. roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu, tj., iż: - dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wypełnienia załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz osób i przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez ww. osoby określonych przez zamawiającego warunków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu, tj., iż: - dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wypełnienia załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz osób i przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez ww. osoby określonych przez zamawiającego warunków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca wypełnia oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w następującym zakresie: 1. dopuszczalne są zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy i terminów płatności w przypadku, gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych, b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego. Zmiany są korzystne dla zamawiającego jeśli: - wykonawca szybciej wykonuje zamówienie, - wykonawca wykonuje zamówienie później niż pierwotnie zakładano, ale zamawiający odnosi z tego tytułu korzyści, - zmiany są korzystne dla zamawiającego jeśli na skutek czynników obiektywnych, nieprzewidzianych lub zawinionych przez zamawiającego grozi mu pomniejszenie bądź utrata dofinansowania, a aneksowanie umowy takiemu ryzyku zapobiega. 2. zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy w przypadku: a) nieprzekazania w terminie wynikającym z § 3 ust. 1 pkt 1 placu budowy; b) działań siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień zaistnienia siły wyższej; c) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfiką, Polskimi Normami i sztuką budowlaną; d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; e) zlecenia robót dodatkowych objętych zamówieniami dodatkowymi, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; f) niezależnego od Wykonawcy przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub przepisach szczególnych, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. 3. Zmiany sposobu wykonania zobowiązania w okolicznościach, o których mowa w par. 4 pkt 3 lit. d umowy, 4. Dopuszczalne są zmiany nieistotne (zmiana adresu, numerów kontaktowych, numeru konta bankowego, etc), 5. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianach sposobu wykonania umowy , o ile są one dla Zamawiającego korzystne i obiektywnie uzasadnione (w szczególności polepszenie parametrów urządzeń bez uszczerbku dla innych parametrów urządzeń), a) Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie opisanym w ust. 1 z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, b) gdy wystąpią zdarzenia losowe. 6. Nie można wprowadzić zmiany do umowy, która jest niezgodna z art. 144 Ustawy PZP.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skwierzyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Skwierzynie ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, pok. nr29.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Skwierzynie ul. Rynek 1 66-440 Skwierzyna Biuro Obsługi Klienta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bartosz Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Wawrzyniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-23 15:04:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-23 15:12:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-08 15:13:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony