ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa linii kablowej oświetlenia Parku Waszkiewicza na działce nr 319 obręb 2 SkwierzynaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa linii kablowej oświetlenia Parku Waszkiewicza na działce nr 319 obręb 2 Skwierzyna

Szczegóły informacji

Budowa linii kablowej oświetlenia Parku Waszkiewicza na działce nr 319 obręb 2 Skwierzyna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Skwierzyna

Finansowanie: środki publiczne

Nr UZP: 278666-2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-07-31 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-07-31 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2013-07-16 przez Bartosz Wawrzyniak

Treść:

Skwierzyna: Budowa linii kablowej oświetlenia Parku Waszkiewicza na działce nr 319 obręb 2 Skwierzyna
Numer ogłoszenia: 278666 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Skwierzynie , ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie, tel. 095 7 216 529.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skwierzyna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii kablowej oświetlenia Parku Waszkiewicza na działce nr 319 obręb 2 Skwierzyna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej oświetlenia Parku Waszkiewicza na działce nr 319 obręb 2 Skwierzyna Zakres: Zasilanie projektowanej inwestycji przewiduje się z projektowanego złącza kablowego wg. oddzielnego opracowania. Zasilanie linii oświetleniowej odbywać się będzie z projektowanej szafki oświetleniowej SO zlokalizowanej obok projektowanego złącza kablowego, zgodnie z planem zagospodarowania. W tym celu z projektowanego złącza kablowego wyprowadzić kabel YKY 3x10mm2 i wprowadzić pod zaciski w SO. Obudowa rozdzielni powinna być wykonana z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego przystosowanego do montażu aparatury modułowej, o stopniu ochrony przynajmniej IP54; powierzchnia zewnętrzna obudowy szafki wykonana w taki sposób aby utrudniała naklejanie plakatów i ulotek. Z rozdzielni SO przez listwę zaciskową wyprowadzić dwa obwody oświetleniowe. Kable oświetlenia parku układać zgodnie z trasą zamieszczoną na planie zagospodarowania. Projektowaną oświetleniową linię kablową wykonać kablem YAKY 4x25mm2. Wykopy wykonywać ręcznie. Nie wolno uszkadzać korzeni istniejących drzew. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą zegara astronomicznego. W zaznaczonych miejscach należy posadowić 26 szt. słupów oświetleniowych. Projektuje się ozdobne słupy o wysokości 4,0m, stalowe z zewnętrzną warstwą z tworzywa sztucznego lub w całości wykonane z aluminium/stali. Słup musi być wyposażony we wnękę, w którą należy zabudować złącze z gniazdem bezpiecznikowym. Słupy posadowić na gotowych fundamentach betonowych lub przy zastosowaniu koszy zbrojeniowych; wybrane rozwiązanie musi być oparte o zalecane przez producenta słupów komponenty, gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji. Zakończenie górne słupa wykonane tak, aby umożliwiało montaż wybranej oprawy. Oprawę mocować bez ramion/wysięgników, bezpośrednio do słupa. Stosować oprawę o stopniu ochrony IP65, do niej mocować wybrany klosz z daszkiem. Zastosowany klosz powinien być wykonany z tworzywa PC z powłoką UV. Oprawa o mocy 70W na źródła światła sodowe z gwintem E27. Poniżej przedstawiono widok słupa oraz klosz oprawy. We wnękach słupowych zabudować tabliczki bezpiecznikowe, zastosować zabezpieczanie wkładkami topikowymi 4A. Oprawy oświetleniowe zasilić przy użyciu przewodu YDY 3x2,5mm2 układanego wewnątrz słupów. Zasilanie poszczególnych słupów oświetleniowych należy rozdzielić na trzy przewody zasilające zgodnie ze schematem. W zaznaczonych słupach oświetleniowych należy wykonać uziemienie przewodu PEN kabla zasilającego: rezystancja poszczególnego uziemienia nie może być większa niż R 20 . Budowa linii kablowej. Do ułożenia kabli wykonać rów o głębokości 0,7m, nasypać warstwę piasku grubości 0,1m. Po ułożeniu kabla przysypać go warstwą piasku o grubości 0,1m, a następnie gruntem rodzimym do wysokości minimum 0,25m nad górną krawędź kabla. Przykryć folią koloru niebieskiego o szerokości 0,25m. Kabel układać linią falistą z 3% zapasem, przy słupach ułożyć w ziemi zapas kabla długości ok. 1,0m. Poszczególne odcinki linii kablowej i przewodów zasilających bezpośrednio oprawy łączyć w słupach za pomocą złącz izolowanych. Na kablu w ziemi co 10m oraz w słupach założyć oznacznik kablowy z trwałym opisem typ, przekrój, relacja, właściciel. Wszystkie przejścia przez ulice, chodniki oraz kolizje z uzbrojeniem terenu wykonać w dwuściennej rurze ochronnej z polietylenu posiadającą karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką warstwę wewnętrzną. Przy wykonywaniu robót ziemnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace należy wykonać ręcznie oraz stosować się do uwag i wymogów użytkowników i uzgodnień branżowych. Miejsce prac należy przywrócić do stanu pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagęścić grunt. Wszystkie prace ziemne muszą być wykonywane z użyciem narzędzi ręcznych; wykluczone jest stosowanie ciężkiego sprzętu. Kable muszą być oddalone od zewnętrznego obrysu pni drzew na odległość nie mniejszą niż 1,5m. Na planie zagospodarowania mogą nie być zaznaczone wszystkie drzewa, dlatego podczas wykonywania prac ziemnych należy zwrócić uwagę na ewentualne kolizje z drzewami zachowując dopuszczalne odległości. Wykopy wykonywać w taki sposób aby nie doszło do uszkodzeń korzeni istniejących drzew. Montaż słupów i opraw oświetleniowych wykonać zgodnie z DTR danego urządzenia i zaleceniami producenta. Całość prac związanych z budową kabla wykonać zgodnie z normą NSEPE004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wypełni załącznik nr 1 do SIWZ - oświadczenie. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub oryginałów w/w dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, posiadanie doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na montażu minimum 30 lamp oświetleniowych i 1500 m linii kablowej ziemnej (każda z robót). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone. W tym celu Wykonawca wypełnia załącznik nr 2 do SIWZ- wykaz wykonanych głównych robót. Doświadczenie Wykonawcy, powinno być potwierdzone referencjami, z których wprost, że roboty budowlane te zostały wykonane terminowo z należytą starannością i rzetelnością. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu, tj., iż dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych . Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadać musi wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych . Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wypełnienia załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz osób. W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu, tj., iż dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych . Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadać musi wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych . Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wypełnienia załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz osób. W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 100 000,00 złotych (słownie : sto tysięcy zł). W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży opłaconą polisę OC w zakresie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykaz głównych robót - załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz wykonanych, głównych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca wypełnia oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT; konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: koniecznością wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, lub działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, lub wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, lub innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, lub koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. 3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skwierzyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-440 Skwierzyna pok. nr 29.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-440 Skwierzyna Biuro Obsługi Klienta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony