ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont konstrukcji i pokrycia dachu Kościoła Filialnego p.w. MB Królowej Polski w Świniarach Drukuj informację Zamówienie publiczne: Remont konstrukcji i pokrycia dachu Kościoła Filialnego p.w. MB Królowej Polski w Świniarach

Szczegóły informacji

Remont konstrukcji i pokrycia dachu Kościoła Filialnego p.w. MB Królowej Polski w Świniarach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Skwierzynie

Finansowanie: środki publiczne

Nr UZP: 481444-2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-12-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-12-10 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2013-11-25 przez Bartosz Wawrzyniak

Treść:

Skwierzyna: Remont konstrukcji i pokrycia dachu Kościoła Filialnego p.w. MB Królowej Polski w Świniarach
Numer ogłoszenia: 481444 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymsko-Katolicka św. Mikołaja , ul. Plebańska 1, 66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie, tel. 95 7170018, faks 95 7170018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: osoba prawna - kościoły i wyznania.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont konstrukcji i pokrycia dachu Kościoła Filialnego p.w. MB Królowej Polski w Świniarach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu , naprawa konstrukcji dachu, naprawa obróbek blacharskich w Kościele filialnym pw. MB Królowej Polski w Świniarach - działka nr 49. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności faktyczne i prawne zlecane przez Zamawiającego związane z realizacją ww. zadania, w tym z uwzględnieniem wymagań, instrukcji i procedur wynikających z pozyskanego dofinansowania inwestycji w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Kolejność i zakres przeprowadzenia robót. rozebranie istniejącego pokrycia z karpiówki w koronkę naprawa rynien , rur spustowych i obróbek z blachy cynkowo-tytanowej wymiana istniejącego łacenia naprawa i wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu dostępnych po zdjęciu dachówki czyszczenie konstrukcji dachu i jego impregnacja położenie nowej dachówki karpiówki w koronkę osadzenie okienek doświetlających poddasze wymiana deskowania sufitu między elementami konstrukcji dachu montaż instalacji odgromowej.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.05.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wypełni załącznik nr 1 do SIWZ - oświadczenie. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub oryginałów w/w dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, posiadanie doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości, co najmniej 400 000,00 zł, w tym wartość, co najmniej jednej z wyżej wymienionych robót budowlanych musi przekroczyć kwotę 300 000,00 zł. W tym celu Wykonawca wypełnia załącznik nr 2 do SIWZ- wykaz wykonanych najważniejszych robót - wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podaniem dowodów dotyczących najważniejszych robót. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu, tj., iż: - dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane, wykonawcze, a także dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania prac w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z § 8 ust.1. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych oraz kierował w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej dwiema usługami konserwatorsko-budowlanymi, przeprowadzonymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które odpowiadają rodzajowi niniejszego zamówienia; - dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi. Kierownik prac konserwatorskich spełniać ma wymogi określone w § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych oraz kierował w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej dwiema usługami konserwatorsko-budowlanymi, przeprowadzonymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które odpowiadają rodzajowi niniejszego zamówienia; Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wypełnienia załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz osób i przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez ww. osoby określonych przez zamawiającego warunków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu, tj., iż: - dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane, wykonawcze, a także dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania prac w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z § 8 ust.1. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych oraz kierował w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej dwiema usługami konserwatorsko-budowlanymi, przeprowadzonymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które odpowiadają rodzajowi niniejszego zamówienia; - dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi. Kierownik prac konserwatorskich spełniać ma wymogi określone w § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych oraz kierował w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej dwiema usługami konserwatorsko-budowlanymi, przeprowadzonymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które odpowiadają rodzajowi niniejszego zamówienia; Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wypełnienia załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz osób i przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez ww. osoby określonych przez zamawiającego warunków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 300 000,00 złotych (słownie : trzysta tysięcy zł). W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży opłaconą polisę OC w zakresie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca wypełnia oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żąda przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: koniecznością wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, lub działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, lub wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, lub innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, lub koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. 3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skwierzyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Parafia Rymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja ul. Plebańska 1 66-440 Skwierzyna.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Skwierzynie Ul. Plebańska 1 66 - 440 Skwierzyna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony